Our Latest Placements

 • Priyanka Goyal

  Priyanka Goyal
  (Mercer )

 • Shiraz Hoda

  Shiraz Hoda
  (Thinksys)

 • Ravi Shankar

  Ravi Shankar
  ( kromozome Software)

 • Travel Easy

  Travel Easy
  (Travel Easy )

 • Taniya Banerjee

  Taniya Banerjee
  (Contata)

 • Supriti Saran

  Supriti Saran
  (PSP)

 • Sahil Sachdeva

  Sahil Sachdeva
  (PCS Technical Services)

 • Suraj Kumar

  Suraj Kumar
  (Magic Software)

 • Himanshu

  Himanshu
  (HCL Technologies)

Drop us a query

Testimonials

user
user
user
user
user
user